Poslovna suradnja

Povremena poslovna suradnja

Povremena poslovna suradnja

 • Savjetovanje prema zahtjevu klijenta o poreznim pitanjima
 • Savjetovanje o mogućim legalnim poreznim uštedama i optimiziranju poreznih opterećenja
Trajna poslovna suradnja

Trajna poslovna suradnja

 • Sklapa se putem pismenog ugovora
 • Predstavlja kontinuirano praćenje poreznog obveznika radi pravilne primjene važećih poreznih propisa, uz mogućnost supotpisa poreznih prijava, na što ovlašteni porezni savjetnici imaju pravo
Naglasak je na poslovnoj tajni!

Naglasak je na poslovnoj tajni!

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Zakonom je također predviđeno obvezno osiguranje djelatnosti za eventualnu štetu učinjenu korisnicima usluga.

Usluge

Porezno savjetovanja
 • Savjetovanje o svim poreznim pitanjima
 • Preventivni uvid u pravilnost dosadašnjeg načina obračunavanja poreza
 • Kontinuirani nadzor pravilnosti vođenja računovodstvenih evidencija i izrade poreznih prijava radi izbjegavanja propusta koji dovode do sankcija i nepredviđenih troškova
 • Pomoć pri izradi poreznih prijava
 • Samostalni potpis ili supotpis porezne prijave
 • Izrada poreznih prijava (poreza na dobit, poreza na dohodak,pdv-a, poreza na promet nekretnina, posebnih poreza, županijskih i općinskih poreza)
 • Savjetovanje tijekom poreznog postupka
 • Zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i poreznim sporovima pred sudom
 • Vještačenje po odluci poreznih tijela
 • Izrada prigovora, žalbe ili tužbe, na zapisnik i rješenje Porezne uprave
 • Porezno planiranje u okviru poslovnog planiranja uz korištenje poreznih pogodnosti sukladno važećim propisima

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarskim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika kroz davanje savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, izrada poreznih prijava, vještačenje po odluci poreznog tijela. i drugi poslovi iz djelokruga posebnog propisa Zakona o poreznom savjetništvu.

Vrlo važna pretpostavka poslovnog odlučivanja su financijske informacije poslovanja, na temelju kojih poduzeća mogu bolje predvidjeti i optimizirati raspoloživa sredstva te povećati učinkovitost. Upravo kroz usluge poreznog savjetovanja, odnosno kroz analiziranje svih postojećih poreznih propisa te traženje optimalne porezne kombinacije prema specifičnostima klijenta, svaki porezni obveznik može optimizirati iznos poreznih obveza te dugoročno osigurati pravilnu primjenu poreznih propisa.

Svoje poslovanje temeljimo na suradnji i praćenju poslovanja svojih klijenata, proučavanju zakona te njihovoj pravilnoj primjeni, kao i stečenom iskustvu, čime omogućavamo organizirano upravljanje poreznim rizicima. Pružamo neograničeno zastupanje klijenata u sve češćim poreznim postupcima pred poreznim tijelima što utječe na ishod poreznog nadzora.

Sudsko vještačenje na području financija, računovodstva, poreza i procjene vrijednosti poduzeća

Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo registrirano je i od strane Županijskog suda u Splitu imenovano za obavljanje vještačenja na području financija, računovodstva, poreza i procjene vrijednosti poduzeća, a Snježana Galić je stalni sudski vještak još od 2007. godine.

Nalaz i mišljenje vještaka spada u dokazna sredstva u sudskom postupku. Iz načela iura novit curia proizlazi da vještak sudu ne daje odgovore na pravna pitanja, već je njegova funkcija da svojom stručnošću pomogne sudu prilikom formiranja mišljenja, pri utvrđivanju činjeničnog stanja i zaključivanju temeljem tih činjenica. Stupanj značaja vještačenja kao dokaznog sredstva u sudskom postupku ocjenjuje se u zavisnosti od sposobnosti suda ili bilo koje od stranaka da podvrgne vještačenje analizi i kritici, i, s druge strane sposobnosti vještaka da obrazloži i argumentira svim stranama svoje stavove iz nalaza i mišljenja. Vještak je vezan nalogom i uputama suda, ali je slobodan svoje zaključke obrazložiti profesionalno i u skladu sa pravilima struke.

Osim za potrebe sudova, Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo je društvo ovlašteno za vještačenja iz svog područja po nalogu ostalih, privatnih pravnih i fizičkih osoba, držeći se etičkog kodeksa, profesionalnih pravila struke za područja vještačenja i uz najvišu razinu stručnosti prilikom iznošenja nalaza i mišljenja o predmetu vještačenja. Pri tome nalog daje stranka, navodi upite i utvrđuje ciljeve vještačenja.

Procjena poslovne vrijednosti poduzeća

Za vrijednost poduzeća zainteresirani su brojni subjekti; u prvom redu imatelji dionica ili udjela, i to sadašnji i budući. Oni očekuju sigurnost i povećanje vrijednosti svog ulaganja ali i prinos kroz redovitu isplatu vlasničke naknade. Zainteresirani su i potencijalni ulagači, kreditori, ostali vjerovnici i drugi poslovni partneri, te menadžeri odgovorni za poslovanje, pa tako i rast kompanije, ali i radnici. Konačno, zainteresirana je i država koja ubire javna davanja i svoje bogatstvo mjeri vrijednošću poduzeća koja su dio njenog gospodarstva.

Koliko vrijedi poduzeće? Ne postoji jedinstvena formula kojom bi se to izračunalo. Polazište je svakako cilj zbog kojeg se radi procjena, a ona se uvijek temelji na sagledavanju kombinirane statičke i dinamičke vrijednosti subjekta. Najčešća metoda utvrđivanja poslovne vrijednosti poduzetnika je metoda diskontiranog novčanog tijeka (DCF metoda). Koncept ekonomske vrijednosti imovine temeljen na procjeni rizika i budućih novčanih tijekova uvijek se temelji na kombinaciji više metoda koje su u konkretnim uvjetima najprimjerenije. Potrebna je visoka razina stručnosti za ocjenu i procjenu vrijednosti poslovnog subjekta, u najvećem broju slučajeva multidisciplinarni pristup više stručnjaka, timski rad, sposobnosti ekonomske analize i projekcije budućeg poslovanja uz načelo opreznog planiranja.

Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo ovlašteno je za procjene, a obavlja ih Snježana Galić, temeljem posebne licence za ovlaštenog procjenitelja od 2011. godine.

Poslovno savjetovanje
 • Poslovna analiza - naročito prilikom otvaranja investicijskog ciklusa
 • Due dilligence – dubinsko snimanja poslovnog subjekta
 • Pomoć i savjetovanje pri registraciji poslovnog subjekta pred nadležnim tijelima
 • Analiza i pomoć pri uspostavljanju najbolje organizacijske strukture poslovnog subjekta
Financijsko savjetovanje
 • Izrada elaborata o opravdanosti investicijskih ulaganja
 • Izrada ili pomoć pri izradi godišnjih planova poslovanja subjekta
 • Izrada izvještaja i analiza o poslovanju poslovnog subjekta
 • Izrada elaborata o transfernim cijenama